Wielkie pieniądze Grupy TAURON: miliardy przychodów i zyski

by admin

Jakie było to półrocze dla spółki? Bardzo dobre – przychody ze sprzedaży wzrosły o 16 procent do 11,9 mld zł, a EBITDA o 21 procent do 2,9 mld zł. Capex wyniósł 1,3 mld zł. Najwyższe nakłady poszły na segment Dystrybucja (922 mln zł) zaś wskaźnik dług netto EBITDA spadł do 2,06x, wobec 2,5x na koniec 2020 r.

Obecna i przyszła sytuacja Grupy TAURON determinowana jest przez coraz bardziej wymagające otoczenie rynkowe, które wymusza dokonywanie szybkich zmian strukturalnych w sektorze energetycznym. W tych okolicznościach planowane wydzielenie aktywów węglowych poza Grupę TAURON uwolni nasz potencjał inwestycyjny, ułatwi pozyskiwanie kapitału na transformację w kierunku odnawialnych źródeł energii oraz znacząco poprawi postrzeganie Grupy na rynku kapitałowym – mówi Artur Michałowski, p. o. prezesa zarządu TAURON Polska Energia. – Bierzemy aktywny udział w dyskusji dotyczącej tworzenia NABE i przyszłości energetyki oraz przygotowujemy się do tych zmian – dodaje Michałowski.

– W I półroczu 2021 r. Grupa TAURON osiągnęła dobre wyniki finansowe i operacyjne. Zwiększyliśmy zarówno przychody ze sprzedaży, jak i EBITDA. Na podkreślenie zasługuje wysoki, 9-proc. wzrost wolumenu dystrybuowanej energii, co wskazuje na mocne, popandemiczne odbicie koniunktury gospodarczej oraz istotne obniżenie wskaźnika długu netto do EBITDA – ocenia Krzysztof Surma, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia S.A. ds. finansów.

Dane operacyjne

Kluczowe dane operacyjne J.m. I półrocze 2021 r. I półrocze 2020 r. Zmiana (proc.) II kwartał 2021 r. II kwartał 2020 r. Zmiana
(proc.)
Dystrybucja energii elektrycznej TWh 26,76 24,60 9 12,97 11,35 14
Liczba klientów – Dystrybucja tys. 5 741 5 693 1 5 741 5 693 1
Wytwarzanie energii elektrycznej (produkcja brutto Grupy), w tym: TWh 7,73 5,87 32 3,51 2,66 32
Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych TWh 0,89 1,00 (11) 0,40 0,42 (5)
 Produkcja z biomasy TWh 0,22 0,24 (8) 0,08 0,13 (38)
Produkcja elektrowni wodnych i wiatrowych TWh 0,66 0,75 (12) 0,32 0,29 10
Wytwarzanie ciepła PJ 7,22 6,70 8 2,07 1,73 20
Sprzedaż energii elektrycznej TWh 22,53 21,70 4 10,62 10,05 6
Produkcja węgla handlowego mln ton 2,70 2,49 8 1,27 1,30 (3)
Sprzedaż węgla handlowego mln ton 2,35 1,88 25 1,11 0,99 12

W I półroczu 2021 r. Grupa dostarczyła łącznie 26,76 TWh energii elektrycznej, tj. o 9 procent więcej niż rok wcześniej (24,60 TWh). Segment Dystrybucja świadczył usługi dystrybucyjne na rzecz 5,74 mln odbiorców, a liczba klientów wzrosła w ciągu roku o 48 tysięcy.

TAURON w I półroczu wyprodukował 7,7 TWh energii elektrycznej, tj. o 32 procent więcej niż rok wcześniej, z czego 0,9 TWh pochodziło z OZE. Wzrost produkcji to przede wszystkim efekt pracy bloku o mocy 910 MW w Jaworznie. Produkcja energii elektrycznej w segmencie OZE wyniosła 0,66 TWh, tj. o 12 procent mniej w stosunku do ubiegłego roku (0,75 TWh), co wynikało z korzystniejszych warunków wietrznych, jakie miały miejsce w I półroczu 2020 r. Produkcja z jednostek biomasowych wyniosła 0,22 TWh, tj. o 8 proc. mniej wobec analogicznego okresu ubiegłego roku (0,24 TWh).

W I półroczu produkcja ciepła wzrosła do 7,22 PJ, tj. o 8 procent w porównaniu z I półroczem 2020 r., co było pochodną niższych temperatur i większego zapotrzebowania odbiorców.

Produkcja węgla handlowego wyniosła z kolei 2,7 mln ton i była o 8 procent wyższa w stosunku do analogicznego okresu 2020 r. Zapotrzebowanie Segmentu Wytwarzanie na węgiel do produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało zaspokojone w 49 proc. węglem kamiennym z własnych zakładów górniczych Grupy TAURON. Pozostała część zapotrzebowania została pokryta ze źródeł zewnętrznych.

Wyniki finansowe

Kluczowe wyniki finansowe
(w mln zł)
I półrocze 2021 r. I półrocze 2020 r. Zmiana (proc.) II kwartał 2021 r. II kwartał 2020 r. Zmiana
(proc.)
Przychody ze sprzedaży 11 866 10 187 16 5 422 4 719 15
EBIT 731 598 22 (482) 124
EBITDA 2 919 2 408 21 1 183 1 450 (18)
Marża EBITDA 24,6 proc. 23,6 proc. 1,0 p.p. 21,8 proc. 30,7 proc. (8,9) p.p.
Zysk / (strata) netto 382 27 1 312 (469) (134)
Marża zysku / (straty) netto 3,2 proc. 0,3 proc. 3,0 p.p. (8,6 proc.) (2,8 proc.) (5,8) p.p.
Zysk / (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 356 28 1 168 (483) (134)

W I półroczu Grupa TAURON wypracowała 11,9 mld zł przychodów ze sprzedaży, tj. o 16 procent więcej w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r., na co wpłynęły przed wszystkim wyższy wolumen i wyższe ceny sprzedaży energii elektrycznej, przychody z rynku mocy i sprzedaży uprawnień do emisji CO2 oraz przychody ze sprzedaży usług dystrybucyjnych.

EBITDA Grupy wyniosła ponad 2,9 mld zł i była wyższa o 21 procent niż przed rokiem. Największy, wynoszący 52 procent udział ma w tym Segment Dystrybucja, który wypracował 1,5 mld zł oraz Segment Wytwarzanie (35 proc.), który wypracował 1 mld zł EBITDA. Segment OZE odpowiadał za 6 procent łącznej EBITDA Grupy (167 mln zł).

Osiągnięta w półroczu marża EBITDA wyniosła tym samym 24,6 procent i była wyższa o 1,0 p.p. od wypracowanej przed rokiem, a marża zysku netto wyniosła 3,2 procent i była wyższa o 3,0 p.p.

Na osiągnięty w I półroczu br. wynik brutto miało wpływ ujęcie odpisów aktualizacyjnych z tytułu utraty wartości aktywów w ramach segmentu Wytwarzanie i Wydobycie w wysokości ponad 1,1 mld zł (brak wpływu na EBITDA).

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 356 mln zł w porównaniu do 28 mln zł uzyskanych w analogicznym okresie 2020 r.

Wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec I półrocza wyniósł 2,06x i był niższy od raportowanego rok wcześniej (2,66x) oraz na koniec grudnia 2020 r. (2,5x).

Inwestycje

W I półroczu 2021 r. nakłady inwestycyjne Grupy TAURON wyniosły 1,3 mld zł i były niższe o 29 proc. od poniesionych w I półroczu 2020 r., kiedy wyniosły 1,8 mld zł (bez inwestycji kapitałowych). Wynika to przede wszystkim ze spadku nakładów w Segmencie Wytwarzanie w związku z oddaniem do eksploatacji bloku w Jaworznie. Największe środki zostały poniesione w segmencie Dystrybucja (922 mln zł) i były przeznaczone głównie na budowę nowych przyłączy (462 mln zł) oraz na modernizację i odtworzenie sieci dystrybucyjnej (396 mln zł).

Przypomnimy, że TAURON Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii i ciepła. Grupa obejmuje swoim działaniem 18 procent powierzchni kraju i jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, w tym największym dystrybutorem, drugim sprzedawcą i trzecim wytwórcą energii elektrycznej. W skład Grupy wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Wydobycie, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Ciepło. Od 2010 r. akcje TAURON Polska Energia S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, m.in. w indeksach WIG20 i WIG30.

Możesz również lubić