Wyniki finansowe instytucji kultury. Taki jest bilans zysków i strat

by Leszek Sadkowski

W 2022 r. wyniki finansowe instytucji kultury wzrosły w porównaniu z uzyskanymi w poprzednim roku. Przychody ogółem wzrosły o 18,1 procent, a nakłady inwestycyjne o 25,1 procent. Przychody ogółem instytucji kultury w 2022 r. wyniosły 12 394,1 mln zł. W strukturze przychodów 90,8 procent stanowiły przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, 9 procent – pozostałe przychody operacyjne oraz 0,2 procent – przychody finansowe.

Ponad 26 procent przychodów stanowiły przychody ogółem instytucji kultury z województwa mazowieckiego. GUS podaje, że przeciętne przychody ogółem na jedną instytucję kultury wyniosły 2 629,8 tys. zł. Oto rozszerzone dane Urzędu.

Mazowsze liderem

Analizując zjawisko w poszczególnych województwach obserwujemy, że największe przychody w przeliczeniu na jedną instytucję osiągnęły instytucje kultury w województwie mazowieckim – 4 976,5 tys. zł, a najmniejsze w województwie lubelskim – 1 231,3 tys. zł. Państwowe instytucje kultury osiągnęły przychody w wysokości 2 491,6 mln zł, natomiast przychody samorządowych instytucji kultury wyniosły 9 902,5 mln zł – czytamy w komunikacie.

W przychodach ogółem instytucji kultury największy udział miały podmioty prowadzące działalność obiektów kulturalnych – 40,6 procent, a w dalszej kolejności instytucje prowadzące działalność muzeów – 21,1 procent, działalność związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych – 18,2 procent oraz działalność bibliotek i archiwów – 16,5 procent.

Koszty ogółem w badanym okresie były wyższe o 18,2 procent od poniesionych rok wcześniej i wyniosły 12 274,9 mln zł. W strukturze kosztów 98,2 procent stanowiły koszty operacyjne, 1,7 procent – pozostałe koszty operacyjne, a 0,1 procent – koszty finansowe. Ponad 26 procent kosztów ogółem stanowiły koszty instytucji kultury z województwa mazowieckiego.

Bilans zysków i strat

W kosztach ogółem największy udział miały podmioty prowadzące działalność obiektów kulturalnych – 40,7 procent, a w dalszej kolejności instytucje prowadzące działalność muzeów – 20,6 procent, działalność związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych – 18,4 procent oraz działalność bibliotek i archiwów – 16,7 procent.

Wynik finansowy brutto instytucji kultury wyniósł 119,2 mln zł (zysk brutto 253,3 mln zł, strata brutto 134,1 mln zł). Wynik finansowy netto instytucji kultury wyniósł 117,3 mln zł (wobec 107,6 mln zł przed rokiem), przy jednoczesnym wzroście zysku netto (o 19,7 procent) i wzroście straty netto (o 30,9 procent).

W 2022 r. nakłady inwestycyjne poniesione przez instytucje kultury były wyższe o 25,1 procent niż rok wcześniej i wyniosły 1 921,9 mln zł. Ponad 30 procent nakładów inwestycyjnych ogółem stanowiły nakłady inwestycyjne instytucji kultury z województwa mazowieckiego. Nakłady inwestycyjne poniesione przez samorządowe instytucje kultury wyniosły 1 115,1 mln zł, tj. 58 procent ogólnej kwoty nakładów inwestycyjnych – podsumował GUS.

Możesz również lubić