Stabilne wyniki finansowe GK GPW. To był trudny rok giełdy

by Leszek Sadkowski

Przychody na poziomie 389,3 mln zł, niższe o 4,5 procent od rekordowego 2021 r. Wzrost kosztów operacyjnych niższy od wskaźnika inflacji. Rekordowe udziały w zyskach jednostek stowarzyszonych (KDPW). Wysokie przychody finansowe dzięki zgromadzonym środkom pieniężnym. Zysk netto w wysokości 145 mln zł, przy rentowności netto na poziomie 37,2 procent i wypłata dywidendy w wysokości 115 mln zł (2,74 zł dywidendy na akcję) – oto w skrócie wyniki finansowe GK GPW za ubiegły rok.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GK GPW) wypracowała w 2022 r. 389,3 mln zł przychodów, co oznacza jednocyfrowy spadek (4,5 procent) w stosunku do rekordowego poziomu z 2021 r. Grupa zanotowała w minionym roku rekordowe udziały w zyskach jednostek stowarzyszonych, które sięgnęły 28,3 mln zł i były o 15,9 procent wyższe rdr za sprawą bardzo dobrych wyników KDPW.

Trudne otoczenie rynkowe

Dodatkowo wysoka wartość środków pieniężnych zgromadzonych w grupie pozwoliła na wypracowanie wysokich przychodów finansowych w otoczeniu rosnących stóp procentowych: przychody te wzrosły do 23,5 mln zł wobec 1 mln zł w 2021 r.

Wzrost kosztów operacyjnych GK GPW w ubiegłym roku wyniósł 11,1 procent rdr, czyli był niższy od średniorocznego wskaźnika inflacji (14,4 procent), pomimo realizacji wielu istotnych inicjatyw strategicznych. Spadek przychodów, wynikający z trudnego otoczenia rynkowego, oraz wzrost kosztów w środowisku wysokiej inflacji sprawiły, że wynik EBITDA GK GPW był w ubiegłym roku niższy o 22,2 procent rdr i wyniósł 167,4 mln zł. Spadek był istotnie mniejszy na poziomie wyniku netto, który obniżył się w 2022 r. o 10,1 procent i wyniósł 145 mln zł – wynika z szacunków.

W samym IV kw. 2022 r. GK GPW wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 91,5 mln zł, zysk EBITDA wyniósł 40,8 mln zł, a zysk netto ukształtował się na poziomie 37,7 mln zł.

Wysoka dynamika

Prezentacja wyników finansowych za 2022 r. jest dobrym momentem, aby podsumować wdrażanie dotychczasowej Strategii #GPW2022 oraz wyniki z ostatnich pięciu lat.

W latach 2018-2022 średnie przychody z obrotu instrumentami finansowymi wzrosły o 13 procent w porównaniu z latami 2013-2017. W segmencie towarowym zanotowaliśmy jeszcze większą poprawę – przychody wzrosły o 26 procent. Z kolei sprzedaż danych i informacji przyniosła nam średnioroczne przychody na poziomie 52 mln zł w porównaniu do 39 mln zł w latach 2013-2017. Wysoka dynamika przychodów przełożyła się również na zyski – średni roczny zysk w ostatnich pięciu latach był najwyższy w historii i wyższy niż w latach 2013-2017 o 24 proc. Wynik ten był możliwy mimo poniesienia znaczących nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych na realizację strategii – tłumaczy Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW.

Sute dywidendy

O sytuacji finansowej GK GPW świadczyć może wypłacana rokrocznie dywidenda. W sierpniu 2022 r. wypłacono 115 mln zł, co dało 2,74 zł na akcję i stanowiło 71,3 procent zysku netto za 2021 r. Ubiegłoroczna stopa dywidendy osiągnęła poziom 7,5 procent W ostatnich pięciu latach wypłacona dywidenda wzrosła o 31,5 procent w porównaniu z latami 2013-2017.

Od debiutu giełdowego w 2011 roku GPW przekazała akcjonariuszom łącznie ponad 1,1 mld zł dywidend – ponad 60 procent tej kwoty trafiło do akcjonariuszy w czasie mojej prezesury – dodaje Dietl.

Wysokie obroty rynku

W minionym roku sesyjne obroty akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosły 285,6 mld zł i były o 8,9 procent niższe niż w rekordowym 2021 r. Aktywność inwestorów kolejny rok z rzędu była jednocześnie znacząco wyższa niż w latach poprzedzających pandemię.

GPW kontynuowała wspieranie płynności m.in. poprzez rabaty dla dużych dostarczycieli płynności (HVP/HVF) oraz Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego i Program Wsparcia Rozwoju Technologii.

Obrót na rynku NewConnect (NC) był niższy o 58,7 procent rdr (2,5 mld zł vs. 6,1 mld zł w 2021) – to efekt wysokiej bazy z lat pandemii, wywołanej ponadprzeciętną zmiennością i zainteresowaniem częścią spółek z NC, szczególnie firmami z rynku medycznego. Rekord osiągnęły w 2022 r. obroty ETF-ami, które po raz pierwszy przekroczyły 1 mld zł i wzrosły o 55 procent w porównaniu z 2021 r. Najpopularniejszy instrument pochodny na GPW – kontrakt terminowy na WIG20 – wygenerował najwyższy wolumen obrotu od 2011 roku (9,34 mln kontraktów, wzrost o 73 procent rdr) – podała GK GPW.

Mało nowych IPO

Spadki wycen przedsiębiorstw notowanych na giełdach skutkowały obniżeniem aktywności na rynku pierwotnych ofert publicznych (Initial Public Offering, IPO), co było widoczne nie tylko na GPW, ale w całej Europie. Według raportu „IPO Watch Europe 2022” PwC łączna wartość ofert w Europie była o 80 procent niższa niż w 2021 roku.

Na Głównym Rynku GPW miało miejsce osiem debiutów (przejścia z rynku NewConnect), natomiast na NC pojawiło się 16 nowych spółek. Dużym zainteresowaniem cieszyły się natomiast w ubiegłym roku wtórne oferty publiczne (Secondary Public Offering, SPO). Łączna wartość SPO przeprowadzonych w 2022 r. na rynkach akcji GPW wyniosła 9 mld zł i była najwyższa od 2017 r. Największe transakcje w 2022 r. miały miejsce w sektorze energetycznym (PGE, Polenergia, Enea), e-commerce (Allegro) oraz paliwowym (PKN Orlen) – czytamy w raporcie.

Rok 2022 był kolejnym okresem relatywnie wysokiej aktywności inwestorów indywidualnych. Na koniec 2022 r. KDPW prowadził 1,605 mln rachunków papierów wartościowych oraz rachunków zbiorczych wobec 1,374 mln na koniec 2021 r. W ciągu roku przybyło więc 230,4 tys. rachunków, co oznacza wzrost o 16,8 procent rdr, i jest najlepszym wynikiem od 12 lat.

Realizacja strategii #GPW2022

W 2022 r. kontynuowano też realizację inicjatyw strategicznych w ramach Strategii #GPW2022. Realizowano kolejne kamienie milowe, których monitoring odbywał się miesięcznie na posiedzeniach Zarządu Giełdy oraz kwartalnie na posiedzeniach Rady Giełdy.

Największym projektem, nad którym pracuje GK GPW, jest nowy system transakcyjny Warsaw Automated Trading System (WATS). WATS planowany jest do wdrożenia w GPW i spółkach zależnych w miejsce obecnie wykorzystywanych systemów transakcyjnych. Pozwoli on uniezależnić się od zewnętrznych dostawców, a dodatkowo możliwa będzie jego komercjalizacja – podsumowuje GK GPW.

Możesz również lubić