Smart City Forum. Czego potrzebują dziś polskie miasta?

by Leszek Sadkowski

XVII Smart City Forum było spotkaniem włodarzy miast, specjalistów administracji samorządowej oraz przedstawicieli zarządów firm działających w obszarze smart city. Wydarzenie zgromadziło 440 uczestników, którzy wysłuchali debat i wystąpień merytorycznych z udziałem ekspertów w dziedzinie funkcjonowania i rozwoju inteligentnych miast.

Kongres otworzył Maciej Bluj, Przewodniczący Rady Programowej Smart City Forum (Ekspert w dziedzinie rozwiązań smart city, Wiceprezydent Miasta Wrocławia w latach 2007 – 2018), a forum zainaugurowała debata prezydentek polskich miast, w ramach której omówione zostały wyzwania i strategie samorządów w duchu zachowania równości.

Prezydentki dyskutowały m.in. o perspektywach rozwojowych miast, polityce społecznej i równościowej, zaangażowaniu miast w przejrzystość i odpowiedzialność za równość oraz równych szansach pracy i awansu, a także sposobach aktywizacji  ludzi do udziału w życiu społecznym.

Aldona Machnowska-Góra, Zastępczyni Prezydenta m.st. Warszawy

Miasta do 2030 r. to będą miasta przede wszystkim zrównoważone, rozumiejące ideę smart city jako miasto, które dba o mieszkańców i sprawia, że mieszkańcy dobrze się czują, są szczęśliwi. Często dzisiaj powtarzało się dziś takie sformułowanie jak szczęśliwe miasto czy szczęśliwi mieszkańcy.

Już dzisiaj musimy postawić sobie taki cel, że w 2030 r. będziemy bezpieczni w naszych miastach. Musimy też pamiętać o tym, że mieszkańcy, żeby się dobrze czuć i rozwijać to muszą być pewni, że mają dobry dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej, ale też do tego elementu spędzania wolnego czasu i budowania wspólnot wokół siebie.

Energetyka – Oświetlenie – Oszczędności

Podczas bloku Energetyka – Oświetlenie – Oszczędności prelegenci skupili się na kwestiach dotyczących poprawy efektywności energetycznej w miastach, perspektyw samorządów w kontekście programu “Rozświetlamy Polskę”, finansowania transformacji energetycznej oraz wyzwaniom związanym z potrzebom modernizacji oświetlenia w mieście.

Skomentowano również zagadnienia związane z monitorowaniem wykorzystania energii, mediów i systemami monitoringu środowiska i jakości powietrza. 

Smart technologie

Kolejnym tematem były smart technologie. Eksperci przeanalizowali szanse i zagrożenia jakie niosą ze sobą najnowsze technologie dla miast, formy współpracy miast, które wpłynąć mogą na poprawę skuteczności działań w zakresie danych, możliwości zapewnienia bezpieczeństwa cyfrowego urzędów oraz kierunki rozwoju videoanalityki i perspektywy wykorzystania dronów w mieście.

W ramach panelu poświęconego mobilności w smart city, prelegenci pochylili się nad kwestiami takimi jak m.in. planowanie zrównoważonej mobilności, w tym bezpieczeństwo i jakość przestrzeni publicznych, modernizacja infrastruktury drogowej, przyszłość transportu miejskiego, zastosowanie analizy geoprzestrzennej w transporcie, perspektywy transportu zbiorowego bez kierowcy, wpływ ruchu drogowego na środowisko oraz rozwój ekologicznych form transportu dla edukacji i instytucji publicznych.

Przedstawione zostały też praktyczne przykłady zastosowania rozwiązań na rzecz rozwoju, w tym optymalizacji mobilności w miastach.

W inteligentnym mieście

Dzień drugi kongresu to tematy z obszaru energii w inteligentnym mieście. Prelegenci skoncentrowali się na dyskusji o integracji procesów i logistyce współdzielenia w kontekście rozwoju inteligentnych miast, eksplorując kierunki rozwoju spółdzielni energetycznych, klastrów energii oraz transformacji ciepła systemowego.

Omawiano kwestie ochrony infrastruktury krytycznej i decentralizacji źródeł energii, finansowania inwestycyjnego, roli partnerstwa publiczno-prywatnego, standardów ESG w nowoczesnych miastach oraz wykorzystania wody jako alternatywnego źródła energii.

Na pewno jest wielką rolą samorządu, żeby uczestniczyć w całym procesie związanym z polityka energetyczną. Przede wszystkim potrzebne są zarówno strategie w tym zakresie jak i plany, które przygotowujemy i realizujemy, jak i oczywiście środki, które mogą być wykorzystane – mówił dr Piotr Grzymowicz, Prezydent Olsztyna.

Dzisiaj przestawiamy się na odnawialne źródła energii, budujemy tzw. energetykę rozproszoną i rzeczywiście w wielu polskich miastach te prace postępują – komentował Adam Neumann, Prezydent Gliwic.

Zarządzanie w kontekście miejskim

Myślą przewodnią kolejnego bloku był “Agile Management w mieście”. Podczas debaty dyskutowano o wykorzystaniu zwinnych metod zarządzania w kontekście miejskim, skupiając się na ograniczeniach organizacyjnych, standaryzacji i strategiach cyfryzacji urzędów, a także na metodach skracania procesów decyzyjnych i usprawniania działań.

Poruszono również tematy inteligentnego planowania budżetu, wyzwań HR’owych w samorządach, utrzymania wykwalifikowanych specjalistów i budowania interdyscyplinarnych zespołów projektowych z udziałem kluczowych liderów technologii i danych.

Następnie akcent został przeniesiony na zagadnienia z obszaru urbanistyki miejskiej m.in. architektury regeneracyjnej w przestrzeni publicznej, problemy i wyzwania prawne związane z planowaniem przestrzennym, wykorzystanie danych do wzmocnienia odporności miasta na zmiany klimatyczne (resilience city), magazyny energii i niskoemisyjna przyszłość oraz recykling w architekturze miejskiej.

Zwieńczeniem XVII edycji Forum był blok poświęcony turystyce i promocji miast. Eksperci rozpatrzyli możliwości zwiększania konkurencyjności turystycznej miast i regionów, dostęp do produktów i usług turystycznych w ramach platform cyfrowych, strategie rozwoju turystyki miast i regionów w obliczu kryzysu, aspekty zarządzania turystyką zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz promocji zdrowia.

***

W gronie prelegentów XVII Smart City Forum udział wzięli m.in.:

Aldona Machnowska-Góra, Zastępczyni Prezydenta m.st. Warszawy 
dr Piotr Grzymowicz, Prezydent Miasta Olsztyna 
Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Prezydentka Miasta Słupska 
Adam Neumann, Prezydent Miasta Gliwic 
Monika Lipińska, Zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych 
Roman Ciepiela, Prezydent Miasta Tarnowa
Beata Klimek, Prezydentka Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 
Piotr Borawski, Zastępca Prezydenta Gdańska ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu
Beata Moskal-Słaniewska, Prezydentka Miasta Świdnicy 
Mariusz Wołosz, Prezydent Miasta Bytomia 
dr Bartosz Bartoszewicz, Wiceprezydent Miasta Gdyni ds. Jakości Życia
Sabina Nowosielska, Prezydentka Miasta Kędzierzyn-Koźle 
Konrad Fijołek, Prezydent Miasta Rzeszowa 
Małgorzata Giela, Sekretarz Miasta Zabrze
Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju 
Andrzej Nowakowski, Prezydent Miasta Płocka
Marcin Jakubowski, Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

Możesz również lubić