Mocny kwartał ORLENU. Konsolidacja grupy i akwizycje

by admin

Petrochemia, rafineria i energetyka odpowiadają za 75 procent wyniku Grupy ORLEN w trzecim kwartale br. Segment detaliczny w Polsce odpowiada obecnie tylko za 15 procent wyniku EBITDA całego koncernu. Orlen podał właśnie wyniki kwartalne.

Dobre wyniki segmentów petrochemii, rafinerii i energetyki w trzecim kwartale umożliwiły osiągnięcie przez Grupę zysku operacyjnego EBITDA wg LIFO na poziomie 4,3 mld zł, co oznacza wzrost o 2,3 mld zł (r/r). Pozycję potwierdza też zysk netto, który wyniósł 2,9 mld zł, o 2,3 mld zł więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Głównym źródłem dobrego wyniku pozostaje sprzedaż za granicą, która odpowiada za ok. 60 procent osiągniętych przychodów. Koncern w trzecim kwartale 2021 r. realizował też kluczowe inwestycje rozwojowe, na które przeznaczył 2,5 mld zł. Zgodnie ze Strategią ORLEN2030, kontynuowane były również procesy akwizycyjne, których finalizacja umożliwi budowę jednego silnego koncernu multienergetycznego, neutralnego emisyjnie do 2050 roku – podaje spółka.

Kluczem dywersyfikacja działalności

Wyniki, które osiągnęliśmy w trzecim kwartale tego roku, są przede wszystkim rezultatem efektywnego zarządzania. Kluczowa jest dywersyfikacja działalności. Znaczące wzrosty odnotowały wszystkie segmenty naszej działalności, poza detalicznym, który obciążyły wyższe koszty prowadzenia biznesu, w tym wyższe ceny ropy, czy kurs dolara. Zysk netto spółki w trzecim kwartale, w wysokości 2,9 mld zł, to dowód, że kierunek rozwoju, który obraliśmy, jest słuszny. Budujemy koncern multienergetyczny o zdywersyfikowanych źródłach przychodów i zysków. To pozwala nam elastycznie reagować na wyzwania rynkowe i gwarantuje stabilność finansową, a co za tym idzie możliwość realizowania kolejnych kluczowych inwestycji. Temu ma służyć także finalizacja procesu przejęcia Grupy LOTOS i PGNiG. Jesteśmy w bardzo dobrej kondycji finansowej, mamy solidną bazę do dalszego rozwoju i realizacji strategicznych projektów, które są tak ważne dla przyszłości Grupy. Szczególnie w kontekście dalszego wzmacniania naszej pozycji na zagranicznych rynkach – twierdzi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Dane finansowe Grupy ORLEN

Dodajmy, że w trzecim kwartale Grupa osiągnęła: EBITDA LIFO na poziomie 4,3 mld zł, wyższą o 2,3 mld zł (r/r)

  • Zysk netto w wysokości 2,9 mld zł, wyższy o 2,3 mld zł (r/r)
  • Sprzedaż w wysokości 10,7 mt, wyższą o 2% (r/r)
  • Przychody na poziomie 36,5 mld zł, wyższe o 52% (r/r)

 

Koncern podaje też, że mocną pozycję ponownie potwierdził segment petrochemiczny, który wypracował w trzecim kwartale 1 013 mln zł EBITDA LIFO, co oznacza wzrost o ponad 100% (r/r). Tak m.in. efekt korzystnego wpływu makro (r/r) w efekcie wzrostu marż na olefinach, poliolefinach, PTA i PCW, a także osłabienia złotego względem euro oraz wyceny i rozliczenia kontraktów terminowych CO2 w ramach wydzielonego portfela transakcyjnego w wysokości 135 mln zł (r/r). Co ciekawe, wynik segmentu petrochemicznego został osiągnięty pomimo postojów remontowych w Płocku na instalacjach Olefin, Basell Orlen Polyolefins i Metatezy, a także PTA we Włocławku i instalacji Olefin oraz PE3 w Czechach. Ich realizacja wpłynęła na sprzedaż w obszarze petrochemii, która wyniosła 1,3 mt, czyli o (-) 2% (r/r). Niższą sprzedaż odnotowano w Polsce o (-) 7% oraz na Litwie o (-) 5%, przy wyższej sprzedaży w Czechach o 9% w efekcie poprawy (r/r) paramentów operacyjnych instalacji PE3 i wyższej dostępności produktu.

Segment rafineryjny w trzecim kwartale 2021 roku osiągnął EBIDTA LIFO na poziomie 1 165 mln zł. To wzrost o 1,5 mld zł w porównaniu do trzeciego kwartału ubiegłego roku. W trzecim kwartale przerób ropy wzrósł o 1% (r/r), do poziomu 8,3 mt, w efekcie czego wykorzystanie mocy produkcyjnych w Grupie ORLEN wyniosło 94% przy pełnym wykorzystaniu mocy w Polsce. W tym czasie odnotowano wyższą o 5% (r/r) sprzedaż, w tym: benzyny o 11%, oleju napędowego o 4%, JET o 41% i COO o 6%, przy niższej sprzedaży LPG o (-) 6%.Na wynik tego obszaru przełożył się dodatni wpływ makro (r/r) w efekcie wyższego dyferencjału Brent/Ural, wzrostu marż na lekkich i średnich destylatach, osłabienia złotówki względem dolara oraz wyceny i rozliczenia kontraktów terminowych CO2 w ramach wydzielonego portfela transakcyjnego w wysokości 159 mln zł (r/r). Efekty te zostały ograniczone ujemnym wpływem spadku marż na ciężkich frakcjach, wyższych kosztów zużyć własnych w wyniku wzrostu cen ropy oraz transakcji zabezpieczających przepływy pieniężne na skutek wzrostu notowań ropy i produktów.

Segment energetyki wypracował z kolei EBITDA na poziomie 1 042 mln zł, w którym 717 mln zł to wynik Grupy Energa. To rezultat dodatniego wpływu makro (r/r) w Grupie Energa. W tym czasie łączna produkcja w Grupie ORLEN wyniosła 3 TWh energii elektrycznej oraz 9 TWh ciepła, z czego ok. 60% pochodziło z OZE oraz jednostek zasilanych gazem. Wyższa o 6% (r/r) produkcja energii elektrycznej spowodowana była głównie wzrostem produkcji elektrowni Ostrołęka, elektrowni wodnej Włocławek oraz wzrostem mocy wytwórczych w energetyce wiatrowej o ponad 0,1 GWe (r/r). W wyniku m.in. wyższej aktywności gospodarczej o 3% (r/r) zwiększyła się także dystrybucja energii elektrycznej, w pełni realizowana przez spółkę Energa Operator. Obecna moc zainstalowana Grupy ORLEN wynosi 3,4 GWe oraz 6,1 GWt. W trzecim kwartale br. koncern kontynuował duże projekty związane z rozwojem energetyki zeroemisyjnej, w tym projekt budowy morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku.

I na koniec segment detaliczny, który wypracował w trzecim kwartale br. EBITDA na poziomie 948 mln zł, niższy o 8% (r/r). Wynik obciąża spadek marż paliwowych na polskim rynku, przy ich wzroście na rynku czeskim i niemieckim oraz porównywalnym poziomie na rynku litewskim (r/r). Segment detaliczny w Polsce odpowiada tym samym obecnie za 15% wyniku EBITDA Koncernu. Wolumeny sprzedaży detalicznej w całej Grupie ORLEN spadły o (-) 1% (r/r), w tym niższa o (-) 2% była sprzedaż oleju napędowego i o (-) 5% LPG, przy wyższej o 1 % (r/r) sprzedaży benzyny. Jednocześnie koncern odnotował wzrost marż pozapaliwowych na wszystkich tych rynkach.

Na koniec trzeciego kwartału 2021 roku w sieci detalicznej Grupy funkcjonowały 2852 stacje paliw, co oznacza wzrost o 12 obiektów (r/r). 2252 stacji paliw, czyli około 80% stacji paliw wyposażonych jest w koncept pozapaliwowy StopCafe/star Connect, w tym: 1733 w Polsce, 319 w Czechach, 157 w Niemczech, 29 na Litwie i 14 na Słowacji. To wzrost o 71 punktów (r/r), w tym: w Polsce o 29, w Czechach o 9, w Niemczech o 26, na Litwie o 1 i na Słowacji o 12. PKN ORLEN rozwijał również sieć tankowania paliw alternatywnych, zwiększając dostępność o 239 punktów (r/r). W efekcie działa 421 punktów alternatywnego tankowania, w tym: 375 punktów ładowania samochodów elektrycznych, 2 stacje wodorowe oraz 44 stacje CNG.

Poza tym w trzecim kwartale segment wydobycia osiągnął rekordowy wynik EBITDA na poziomie 130 mln zł, co oznacza niemal 3-krotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Było to spowodowane głównie dodatnim wpływem makro (r/r) w efekcie wzrostu notowań wszystkich węglowodorów, czyli: ropy, gazu i kondensatu gazowego, przy porównywalnym wpływie transakcji zabezpieczających. W tym czasie średnie wydobycie wzrosło o 0,2 tys. boe/d i wyniosło 17 tys. boe/d, w tym: 1 tys. boe/d w Polsce i 16 tys. boe/d w Kanadzie. W Polsce w ramach zagospodarowania aktywów prowadzono prace na projektach Miocen, Edge oraz projektach realizowanych z PGNiG. Rozpoczęto wiercenie otworu Pruchnik-OU1 (projekt Miocen), a także kontynuowano prace projektowe i przygotowawcze dla wiercenia przyszłych otworów (projekt Płotki). W ramach prac sejsmicznych zrealizowano prace interpretacyjne zdjęcia sejsmicznego Koczała-Miastko 3D (projekt Edge). W Kanadzie, w projekcie Kakwa, rozpoczęto z kolei wiercenie nowego otworu i przygotowania do wiercenia kolejnych. W projekcie Ferrier zakończono wiercenie oraz przeprowadzono zabiegi szczelinowania na dwóch nowych odwiertach oraz uruchomiono wydobycie.

Inwestycje i akwizycje. ORLEN podaje, że wciąż budował swoją wartość i przewagi konkurencyjne. Zgodnie z harmonogramem, realizowano inwestycje m.in. w biorafinerii ORLEN Południe w Trzebini, gdzie w listopadzie zostanie oddana do użytku  największa w Europie instalacja do produkcji ekologicznego glikolu propylenowego, której zdolności produkcyjne wyniosą 30 tys. ton glikolu rocznie. Koncern ogłosił także rozpoczęcie jeszcze w tym roku budowy instalacji pogłębionego przerobu ropy w rafinerii Możejki na Litwie. Dzięki realizacji tego projektu uzysk produktów wysokomarżowych wzrośnie o 12pp, co przełożyć się ma na wzrost EBITDA o ok. 300 mln zł rocznie. Zakończenie inwestycji planowane jest pod koniec 2024 roku. Z kolei w Płocku rozpocznie się budowa instalacji HVO, pozwalająca na wdrożenie na skalę przemysłową nowatorskiej technologii polegającej na uwodornieniu oleju rzepakowego, oleju posmażalniczego (UCO) lub ich mieszanki. Produkt końcowy będzie stosowany jako dodatek do oleju napędowego lub paliwa lotniczego JET. Realizacja inwestycji, której wartość szacowana jest na ok. 600 mln zł, planowana jest w połowie 2024 roku. Zgodnie ze strategią ORLEN2030, realizowane były też kluczowe projekty energetyczne. Priorytetem jest budowa morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku. W trzecim kwartale br. rozpoczęto główny etap badań geotechnicznych dna Morza Bałtyckiego na obszarze planowanej farmy wiatrowej i trasie przyłącza. Koncert podał też, że zawarł strategiczne partnerstwo z amerykańską firmą GE Renewable Energy, producentem turbin dla morskich elektrowni wiatrowych. Podpisane porozumienie wzmocnić ma konkurencyjność PKN ORLEN w staraniach o nowe koncesje na farmy wiatrowe w polskiej strefie ekonomicznej na Bałtyku.

Przypomnijmy również, że ORLEN kontynuował procesy akwizycyjne. NWZ Grupy LOTOS wyraziło 14 października br. warunkową zgodę na sprzedaż części aktywów w ramach środków zaradczych, co stanowi kamień milowy w przygotowaniach do fuzji. Prowadzone są także działania związane z przejęciem Grupy PGNiG, wniosek o zgodę na tę transakcję jest rozpatrywany w UOKiK.

Możesz również lubić