Miliardy w obrocie. Enea z Bogdanką szlifują finansowe osiągi

by admin

W I półroczu 2021 r. Grupa Enea wypracowała 9,8 mld zł przychodów ze sprzedaży, a zysk netto okresu sprawozdawczego wyniósł 736 mln zł – to wyniki lepsze niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Grupa zwiększyła o blisko 16 procent zarówno wolumen produkcji energii oraz wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym. Obniżeniu do poziomu 1,07 uległ wskaźnik dług netto/EBITDA (poprawa o 33 procent). Grupa dostosowuje swój model działania, włączając się w rozwój sektora OZE w Polsce i transformację branży energetycznej.

Porównajmy – w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o blisko 9,8 procent wzrosły przychody ze sprzedaży oraz inne dochody. EBITDA Grupy wyniosła 1,7 mld zł, czyli blisko 16 procent r/r wzrosła zarówno sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym, jak i wolumen produkcji energii elektrycznej.

Rośnie też liczba odnawialnych źródeł energii (wraz z mikroinstalacjami) przyłączonych do sieci Enei Operator. W analizowanym okresie przyłączono ich blisko 18 tysięcy, a po I półroczu 2021 roku było ich w sumie ponad 80 tysięcy, o łącznej mocy zainstalowanej 2,3 GW. Dość istotne było też to, że Enea podpisała ze Skarbem Państwa i innymi spółkami energetycznymi (PGE, Tauron, Energa) wspólne porozumienie dotyczące współpracy przy wydzieleniu wytwórczych aktywów węglowych. Dokument zakłada ich integrację w ramach Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).

Poza tym rozwija się koncepcja sieci inteligentnych (smart grid) w północno-zachodniej Polsce oraz wzmacnia bezpieczeństwo pracy sieci dystrybucyjnej, w związku z dynamicznym rozwojem energetyki prosumenckiej. Enea Operator testuje na swojej sieci prototypowe magazyny energii. W ciągu sześciu miesięcy 2021 r. Grupa Enea wypracowała 1,7 mld zł EBITDA. O 9,8 procent wzrosły r/r przychody ze sprzedaży, które wyniosły 9,8 mld zł. Zysk netto okresu sprawozdawczego wyniósł 736 mln zł. W I półroczu 2021 r. Grupa Enea przeznaczyła na inwestycje 728 mln zł.

Dystrybucja i obrót

Najwyższa EBITDA, wynosząca 687 mln zł, została wypracowana w obszarze dystrybucji (wzrost r/r o 9 mln zł), co jest efektem głównie wyższej marży z działalności koncesjonowanej. Sprzedaż usług dystrybucyjnych odbiorcom końcowym wyniosła prawie 10,2 TWh i wzrosła r/r o 7,4 procent, przy jednoczesnym wzroście o 1,5 procent liczby klientów. W analizowanym okresie do sieci Enei Operator zostało przyłączonych blisko 18 tys. odnawialnych źródeł energii (wraz z mikroinstalacjami). Łącznie do sieci dystrybucyjnej po pierwszym półroczu 2021 r. przyłączonych było już ponad 80 tys. odnawialnych źródeł energii, o łącznej mocy zainstalowanej 2,3 GW.

EBITDA obszaru wytwarzania wyniosła 655 mln zł wobec 872 mln zł w I półroczu 2020 r. Na wynik ten wpływ miał spadek marży na wytwarzaniu oraz marży na obrocie i Rynku Bilansującym. O 15,7 procent wzrósł wolumen produkcji energii elektrycznej, który wyniósł prawie 12,1 TWh. Wzrost wyniku EBITDA r/r o 20 mln zł odnotowano w Segmencie Ciepło oraz w Segmencie OZE (o 35 mln zł). Grupa wytworzyła 1,2 TWh energii ze źródeł odnawialnych. Sprzedaż ciepła wyniosła 3 914 TJ i była większa r/r o 23 procent.

Obszar obrotu wypracował wynik EBITDA na poziomie 9 mln zł. Wpływ miały na niego: aktualizacja wyceny kontraktów FX Forward na EUR (zabezpieczających ryzyko walutowe związane z kontraktami Futures EUA), zmiana rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia, wzrost kosztów obowiązków ekologicznych, przy jednoczesnym większym spadku cen zakupu energii elektrycznej na rynku hurtowym niż spadek cen sprzedaży energii elektrycznej na rynku detalicznym oraz wzroście wolumenu sprzedaży energii.

W ciągu sześciu miesięcy 2021 r. wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym wyniósł 12,2 TWh i wzrósł w stosunku do I półrocza 2020 r. o 15,9 procent. Wzrost ten dotyczył sprzedaży w segmencie odbiorców biznesowych i gospodarstw domowych. W obszarze obrotu, Grupa odnotowała również wzrost łącznych przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym w odniesieniu do pierwszego półrocza 2020 r. o 13,4 procent.

Wzrosty Bogdanki

W I półroczu 2021 r. skonsolidowane przychody Lubelskiego Węgla Bogdanka wyniosły 1,05 mld zł (wzrost o 23,3 procent), EBITDA 329,8 mln zł (wzrost o 49,2 procent), zysk operacyjny 116,2 mln zł (wzrost o 132,9 procent), a zysk netto 91,4 mln zł (wzrost o 149,1 procent). Bogdanka utrzymała swoją pozycję rynkową, osiągając ponad 28 procentowy udział w sprzedaży węgla do krajowej energetyki zawodowej. Udział w sprzedaży węgla energetycznego ogółem kształtował się na poziomie 22,4 procent.

Smart grid

Warto dodać, że na obszarze działania Grupy, w północno-zachodniej Polsce, systematycznie rozwijana jest koncepcja inteligentnych sieci (smart grid). Inwestycje związane z instalacją automatyki w sieci zostały zrealizowane m.in. w centrum Poznania, rejonie Szczecina, Stargardu oraz Goleniowa. Przyczynia się to do sprawniejszego zarządzania siecią i zwiększa bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej.

KOMENTARZE DO WYNIKÓW GRUPY ENEA ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Paweł Szczeszek, prezes Enei

Grupa Enea przygotowuje się do realizacji celu, którym jest racjonalna i efektywna transformacja polskiej energetyki przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego. Lipcowe porozumienie ze Skarbem Państwa i spółkami energetycznymi o współpracy przy wydzielaniu węglowych aktywów wytwórczych wpisuje się w rozwój Grupy w kierunku koncernu opartego o odnawialne i zeroemisyjne źródła energii. Naszą przyszłość widzimy w coraz większym udziale w rynku zielonej energii i jako jeden z najważniejszych podmiotów na rynku energii w Polsce, włączamy się w rozwój sektora OZE, o czym świadczy zawarty na początku 2021 r. list intencyjny dotyczący strategicznej współpracy przy projektach morskich farm wiatrowych. Przy tak dynamicznym rozwoju OZE, zwłaszcza energetyki prosumenckiej, kluczową kwestią jest stabilizacja krajowego systemu energetycznego. W Grupie Enea już testujemy rozwiązania w oparciu o magazyny energii instalowane na sieci, dzięki nim będziemy mogli kontrolować instalacje, zwłaszcza fotowoltaiczne, wzmacniając bezpieczeństwo, jakość i niezawodność dostaw energii elektryczne.

Rafał Mucha, wiceprezes Enei ds. finansowych

W I półroczu 2021 r. Grupa Enea wypracowała dobre i zgodne z oczekiwaniami wyniki finansowe i operacyjne. To dzięki maksymalnemu i racjonalnemu wykorzystywaniu potencjału całej Grupy, która potrafi efektywnie realizować stawiane jej zadania w wymagającym otoczeniu rynkowym. Grupa odnotowała blisko 10 procent wzrost przychodów ze sprzedaży, przy jednoczesnym wzroście o blisko 16 procent r/r zarówno sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym oraz wolumenu produkcji energii elektrycznej. Wynik EBITDA Grupy ukształtował się na poziomie 1,7 mld zł, zaś zysk netto wyniósł 736 mln zł. Warto podkreślić, że poprawie (o 33 proc. r/r) uległ wskaźnik dług netto/EBITDA, który wyniósł 1,07. To było dobre półrocze dla całej Grupy Enea, mimo trudnych warunków rynkowych, w których przyszło nam działać.

Tomasz Siwak, wiceprezes Enei ds. handlowych

Wyniki w obszarze sprzedaży energii elektrycznej w I półroczu tego roku uległy istotnej poprawie w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Natomiast niższy wynik EBITDA całego segmentu obrotu jest konsekwencją coraz większej presji cenowej uprawnień do emisji. Ta tendencja widoczna jest w wynikach działalności całej branży energetycznej. Systematycznie rozwijamy naszą ofertę produktową, pozyskując nowych klientów oraz zwiększając wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego o 16 procent.

Możesz również lubić