Upadek Getin Noble i wpis Czarneckiego. Co dalej z bankiem?

by Leszek Sadkowski

Komisja Nadzoru Finansowego wydała 28 września 2022 roku decyzję nakładającą na Leszka Czarneckiego karę pieniężną w wysokości 20 mln zł za niedochowanie zobowiązania inwestorskiego, a BFG zdecydował o rozpoczęciu przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku ze względu na jego złą sytuację finansową i ryzyko upadłości. “Plan Zdzisława” został zrealizowany i bank przejęto – odpowiedział Leszek Czarnecki.

KNF przypomniał, że 11 sierpnia 2011 roku Leszek Czarnecki złożył pisemne oświadczenie, w którym zobowiązał się, że jako podmiot pośrednio dominujący wobec Get Bank SA, zapewni, aby płynność Get Bank SA, jego pozycja kapitałowa oraz wskaźnik wypłacalności utrzymywały się na satysfakcjonującym i stabilnym poziomie tak, aby bank był zdolny wykonywać zobowiązania finansowe. Zobowiązał się, że podejmie działania w sytuacji zagrożenia płynności lub konieczności wzmocnienia pozycji kapitałowej firmy lub wyposażenia go w odpowiednie fundusze własne.

Brak wsparcia kapitałowego

Tymczasem, mimo pogarszającej się sytuacji kapitałowej Banku oraz wielomiesięcznego utrzymywania się współczynników kapitałowych poniżej minimalnych poziomów regulacyjnych, do dnia wydania decyzji, tj. 28 września 2022 r., Leszek Czarnecki nie podjął działań zapewniających poprawę sytuacji finansowej i kapitałowej Getin Noble Bank SA. Zobowiązanie inwestorskie obliguje Leszka Czarneckiego do udzielenia Bankowi realnego wsparcia kapitałowego w takim rozmiarze, jaki jest niezbędny do przywrócenia stabilności i adekwatności kapitałowej Getin Noble Bank SA. Mogłoby to nastąpić przez dokapitalizowanie przez dotychczasowych akcjonariuszy lub znalezienie inwestora zewnętrznego. Taka sytuacja nie nastąpiła – podał KNF.

Nadzór dodał, że Czarnecki jest podmiotem dominującym, posiadającym bezpośrednio i za pośrednictwem podmiotów zależnych większość akcji w kapitale zakładowym Banku. Jednocześnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku. Zna więc sytuację finansową Banku, jego potrzeby kapitałowe, nieskuteczność działań realizowanych przez Bank w kierunku poprawy tej sytuacji oraz oczekiwania nadzoru. Pomimo tego, nie wykonał zobowiązania inwestorskiego i nie podejmuje działań, które doprowadziłyby do wypełnienia przez Bank kapitałowych wymogów regulacyjnych.

Oświadczenie Leszka Czarneckiego

Z danych wynika, że strata netto Getin Noble Banku SA za 2021 r. wyniosła ponad 1 mld zł, a poziom współczynników kapitałowych nie odpowiadał minimalnym wymogom regulacyjnym. Dlatego w piątek rano Bankowy Fundusz Gwarancyjny wydał decyzję o rozpoczęciu przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku ze względu na jego złą sytuację finansową i ryzyko upadłości. Leszek Czarnecki, który na skutek decyzji BFG przestał być akcjonariuszem Getin Noble Banku, wydał oświadczenie, które opublikował na Twitterze jego pełnomocnik Roman Giertych.

Dokładnie 4 lata temu zostałem zaproszony na spotkanie z szefem KNF panem Markiem Chrzanowskim. Na wstępie włączył on urządzenie, mające zagłuszyć naszą rozmowę i w otwartych słowach zaproponował, abym zatrudnił jego znajomego prawnika, który miał zagwarantować dobre relacje moich banków z KNF. Przedstawił mi też alternatywę w sytuacji braku takiej opieki. Był nią plan przejęcia Getin Noble Banku za złotówkę. Nazwał ten plan “planem Zdzisława”, gdyż miał go proponować ówczesny szef Bankowego Funduszu Gwarancyjnego pan Zdzisław Sokal.

Dzisiaj “plan Zdzisława” został zrealizowany i bank przejęto (…). Jestem Polakiem, mam wyłącznie obywatelstwo polskie i nie stoi za mną ambasada żadnego kraju. Z moim państwem muszę się zmagać sam. W dzisiejszej Polsce brak jest miejsca na duży biznes, który nie jest powiązany z partią rządzącą lub nie posiada wsparcia silnego kraju. Staliśmy się w tym zakresie podobni do Węgier, Białorusi i Rosji — napisał Czarnecki.

Co dalej z bankiem?

Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Piotr Tomaszewski powiedział, że dla klientów Getin Noble Bank nic się nie zmieni i nie muszą się o martwić, a wszystkie środki są bezpieczne, w tym depozyty, które nie są objęte gwarancją BFG. Bo zgodnie z ustawą BFG gwarantuje depozyty o wartości do 100 tysięcy euro. Przymusowa restrukturyzacja oznacza, że gwarantowane są też środki powyżej tej kwoty.

Dodajmy, że wszystkie środki, wszystkie pasywa banku zostaną przeniesione do Banku BFG. Na przeprowadzenie procesu przymusowej restrukturyzacji w zakresie przeniesienia działalności Getin Noble Bank oraz zapewnienia obsługi klientów Getin Noble Banku i bezpieczeństwa ich środków przeznaczono kwotę ponad 10 mld zł bezzwrotnego wsparcia. Blisko 7 mld pochodzi z funduszy własnych BFG, a ponad 3 mld zł to zaangażowanie środków Systemu Ochrony Banków Komercyjnych. BFG wycenia, że w przypadku upadłości Getin Noble Banku ten koszt wzrósłby do ok. 35 mld zł.

***

Główne informacje dla klientów Getin Noble Bank:

 • Dla klientów nic się nie zmienia. Klienci są i będą obsługiwani tak jak do tej pory, mając dostęp do swoich wszystkich oszczędności w placówkach oraz przez bankowość internetową i aplikację mobilną
 • Klienci mogą korzystać z kart i bankomatów. Nie zmieniają się numery rachunków bankowych, strony logowania, hasła i loginy do bankowości internetowej pozostają bez zmian.
 • Przeniesione zostaną m.in. wszystkie depozyty, a także kredyty w PLN. Kredyty należy spłacać na dotychczasowych zasadach.
 • Kredyty hipoteczne denominowane lub indeksowane do walut obcych (CHF, EUR, USD, JPY) są wyłączone z przeniesienia i pozostają w Getin Noble Bank SA, jednak sytuacja kredytobiorców mających hipoteczne kredyty walutowe w zakresie ich obsługi również nie ulega zmianie: należy je spłacać na dotychczasowych zasadach i na dotychczasowe numery rachunków. Polecenia przelewu z przeniesionych rachunków bankowych będą dalej realizowane, a klienci posiadający kredyty hipoteczne w walutach obcych będą obsługiwani bez zmian.
 • W związku z przymusową restrukturyzacją Getin Noble Bank SA klienci nie muszą podejmować żadnych działań.
 • Docelowo bank, do którego zostanie przeniesiona działalność Getin Noble Bank S.A. będzie działał pod nazwą VeloBank SA. Trwa proces rejestracji zmiany nazwy, a klienci będą informowani o zmianach na bieżąco Placówki będą działać pod dotychczasowymi szyldami do czasu rebrandingu na VeloBank SA.

Informacje o przyczynach przymusowej restrukturyzacji GNB

 • Getin Noble Bank SA od 2016 roku notował nieprzerwanie straty roczne, 29 kwietnia 2022 roku bank poinformował publicznie o wystąpieniu przesłanki zagrożenia upadłością.
 • Z oszacowania przygotowanego przez niezależny podmiot – Deloitte Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. wynika, że Getin Noble Bank S.A. miał ujemne kapitały własne na poziomie -3,6 mld zł, co oznacza, że aktywa nie wystarczały na pokrycie zobowiązań.
 • Przymusowa restrukturyzacja pozwala ochronić wszystkie depozyty klientów w kwocie 39,5 mld zł, łącznie z 3,5 mld zł depozytów, które nie mogłyby zostać wypłacone w ramach gwarancji BFG w przypadku upadłości

Dodatkowe informacje

 • Zgodnie z zasadą pokrywania strat przez właścicieli zagrożonego upadłością banku akcje Getin Noble Bank SA zostały umorzone, podobnie jak obligacje podporządkowane.
 • Działania BFG prowadzone są w porozumieniu z pozostałymi członkami sieci bezpieczeństwa finansowego: Komisją Nadzoru Finansowego, Ministrem Finansów oraz Narodowym Bankiem Polskim.
 • Przed wszczęciem przymusowej restrukturyzacji BFG prowadził konsultacje z Komisją Europejską.
 • System Ochrony Banków Komercyjnych (SOBK) tworzy osiem największych banków komercyjnych w Polsce: Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, BNP Paribas Bank Polska SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Santander Bank Polska SA.

***

Uruchomiono już całodobową infolinię dla klientów indywidualnych pod numerem +48 664 919 797 lub +48 32 604 30 01. Infolinia dla klientów firmowych i sektora publicznego dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00 pod numerami +48 608 019 700 lub +48 32 604 30 25.

Możesz również lubić