Miliardy złotych zysku Grupy ORLEN. Na czym spółka zarabia najwięcej?

by Leszek Sadkowski

Grupa ORLEN zakończyła pierwszy kwartał 2022 roku z wynikiem EBITDA LIFO na poziomie 2,8 mld zł. W wypracowanych wynikach największy udział miał obszar energetyki, który odnotował rekordową produkcję energii ze źródeł odnawialnych, na poziomie 0,6 TWh. Wzrost produkcji zielonej energii o 46 procent, w porównaniu do pierwszego kwartału ubiegłego roku, był możliwy m.in. dzięki sukcesywnemu przyłączaniu nowych mocy odnawialnych – podała spółka.

Pomimo niestabilnego otoczenia makroekonomicznego, w pierwszym kwartale 2022 roku dobre wyniki dostarczyły również pozostałe segmenty działalności: rafineria, petrochemia, wydobycie i detal, przy czym sprzedaż paliwowa i pozapaliwowa w Polsce odpowiadała zaledwie za 10 procent zysku całego Koncernu. Po zniesieniu restrykcji związanych z pandemią bardzo wysoką dynamikę wzrostu zysku EBITDA (r/r) odnotował segment detaliczny w Niemczech, w którym sieć niespełna 600 stacji generuje już zbliżone zyski do sieci ponad 1800 stacji w Polsce. W pierwszym kwartale tego roku Grupa ORLEN utrzymała wskaźniki finansowe na bezpiecznym poziomie, przeznaczając jednocześnie na inwestycje 3 miliardów złotych. Kluczowym obszarem inwestycyjnym pozostawał segment petrochemiczny, w tym realizacja kompleksu olefin, który znacząco umocni pozycję konkurencyjną ORLENU na europejskim rynku.

Stawiają na OZE

Nasze wyniki po raz kolejny potwierdzają, że dywersyfikacja źródeł przychodów, poparta strategicznymi inwestycjami, ma sens. W bardzo zmiennym otoczeniu jesteśmy w stanie elastycznie reagować na bieżące wyzwania, zapewniając stabilne zyski całej Grupy i jej rozwój. Dobrym przykładem jest zapisany w strategii ORLEN2030 rozwój odnawialnych źródeł energii. Dzięki kolejnym akwizycjom w tym obszarze, w minionym kwartale osiągnęliśmy rekordowy poziom produkcji z OZE, zwiększając jednocześnie niezależność energetyczną naszej gospodarki. Dla bezpieczeństwa dostaw energii do Polski kluczowa będzie finalizacja do końca tego roku procesu budowy jednej, silnej, multienergetycznej firmy, która będzie skutecznie konkurować z globalnymi graczami i zagwarantuje stabilne zaopatrzenie w surowce oraz ceny energii dla polskiej gospodarki i klientów – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Podsumowując, w pierwszym kwartale 2022 roku Grupa ORLEN osiągnęła:
– EBITDA LIFO na poziomie 2,8 mld zł, wyższą o 0,4 mld zł (r/r)
– Sprzedaż w wysokości 9,6 mt, wyższą o 15 procent (r/r)
– Zysk netto w wysokości 2,8 mld zł, wyższy o 1 mld zł (r/r)
– Przychody na poziomie 45,4 mld zł, wyższe o 85 procent (r/r)

W pierwszym kwartale Grupa zaprzestała realizacji zamówień spotowych ropy typu Urals, zwiększając jednocześnie dostawy ropy z alternatywnych kierunków: Arabii Saudyjskiej, USA, Afryki Zachodniej oraz Norwegii. W efekcie, na koniec pierwszego kwartału br. udział alternatywnych gatunków ropy w przerobie Grupy ORLEN zwiększył się do ok. 70 procent.

Segment rafineryjny

Segment rafineryjny w pierwszym kwartale 2022 roku funkcjonował w znacząco odmiennych warunkach od analogicznego okresu roku ubiegłego. Polepszające się otoczenie makroekonomiczne, wraz ze znaczącym wzrostem konsumpcji paliw po zniesieniu restrykcji związanych z pandemią, pozwoliło na wypracowanie wyniku EBITDA LIFO segmentu na poziomie 900 mln zł. Koncern odnotował w tym okresie wzrost sprzedaży (r/r) o 17 procent, w tym: benzyny o 33 procent, oleju napędowego o 21, LPG o 31, paliwa lotniczego JET o 153 i ciężkiego oleju opałowego o 35 procent. Na wynik segmentu wpływ miał również najwyższy w historii dyferencjał Brent/Ural, wzrost marż na lekkich i średnich destylatach oraz osłabienie złotówki względem dolara.

Segment petrochemiczny w pierwszym kwartale 2022 roku osiągnął 451 mln zł EBITDA LIFO. W tym czasie odnotowano wzrost wolumenów sprzedaży o 10 procent (r/r), w tym wyższą sprzedaż olefin o 16 procent, poliolefin o 16, PCW o 49 i PTA o 20 procent, przy niższej sprzedaży nawozów o 18 procent. Na wypracowany rezultat ujemny wpływ miały czynniki makro (r/r), w efekcie wyceny kontraktów terminowych CO2, częściowo skompensowane dodatnim wpływem marż na olefinach, PTA, PCW i nawozach.

Miliard energetyki

Segment energetyki osiągnął EBITDA na poziomie 1 mld zł. Na rezultat ten wpłynęły czynniki makroekonomiczne, związane z wyceną kontraktu terminowego CO2, częściowo skompensowaną wzrostem marży na sprzedaży energii elektrycznej i jej dystrybucji oraz wyższymi cenami zielonych certyfikatów. W pierwszym kwartale tego roku Koncern dysponował 3,4 GWe zainstalowanej mocy elektrycznej i 6,1 GWt mocy cieplnej. Produkcja energii elektrycznej, która w ok. 60 procent pochodziła ze źródeł zero- i niskoemisyjnych, wyniosła 3 TWh. To wzrost o 11 procent (r/r). Korzystne warunki hydrologiczne i atmosferyczne oraz nowe moce zainstalowane w OZE umożliwiły zwiększenie produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, przede wszystkim z wody i wiatru. W efekcie Grupa ORLEN w pierwszym kwartale odnotowała największy w historii wolumen wyprodukowanej zielonej energii elektrycznej, na poziomie 0,6 TWh (wzrost o 46 procent r/r). Sprzedaż energii elektrycznej wzrosła o 3 procent (r/r), a jej dystrybucja o 9 procent (r/r). W ramach budowy nowych obszarów biznesowych w segmencie energetyki, PKN ORLEN w dalszym ciągu koncentrował się na rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.

Detal i wydobycie

W pierwszym kwartale 2022 roku segment detaliczny wypracował 585 mln zł zysku EBITDA, czyli wynik na zbliżonym poziomie do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wpływ na to miał przede wszystkim wzrost sprzedaży o 13 procent (r/r), w tym: benzyny o 16, oleju napędowego o 12 i LPG o 8 procent. W Polsce sprzedaż wzrosła łącznie o 22 procent, przy niższej sprzedaży w Czechach o 2 i na Litwie o 4 procent oraz porównywalnej w Niemczech.

Na wynik segmentu detalicznego i strukturę zysku EBITDA wpływ miał spadek marż paliwowych na rynku polskim, przy ich wzroście na rynku niemieckim, czeskim i litewskim (r/r). W efekcie sieć detaliczna w Niemczech odpowiadała za 40 procent wyniku EBITDA całego segmentu i była na zbliżonym poziomie do rezultatu wypracowanego na polskim rynku (44 procent). Na koniec pierwszego kwartału tego roku w sieci detalicznej Grupy ORLEN funkcjonowało łącznie 2878 stacji paliw. Największy przyrost, o 9 stacji (r/r), Koncern odnotował na rynku słowackim, na którym podpisano już umowę na zakup kolejnych 25 stacji. Ich włączenie do sieci pozwoli Grupie na wejście do grona pięciu największych graczy na słowackim rynku detalicznym – podaje spółka.

Konsekwentnie kontynuowano także rozwój oferty pozapaliwowej. O 70 wzrosła liczba punktów sprzedaży pozapaliwowej Stop Cafe/star Connect (włączając sklepy convenience) w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, w tym: w Polsce o 29, Niemczech o 24, w Czechach o 13, na Słowacji o 3 i na Litwie o 1. Na koniec pierwszego kwartału 2022 roku było ich łącznie 2300, w tym: 1758 w Polsce (wliczając 14 punktów ORLEN w ruchu), 327 w Czechach, 170 w Niemczech, 29 na Litwie i 16 na Słowacji. Koncern konsekwentnie przystosowywał także sieć stacji do sprzedaży paliw alternatywnych. W rezultacie liczba punktów alternatywnego tankowania wzrosła o 291 (r/r), do 516. Do dyspozycji klientów jest 470 punktów ładowania samochodów elektrycznych, zlokalizowanych głównie w Polsce, 2 stacje wodorowe oraz 44 stacje CNG.

Ponownie dobry wynik osiągnął segment wydobycia, który w pierwszym kwartale br. wypracował EBITDA na poziomie 162 mln zł, wyższy o 148 mln zł (r/r). Jest on odzwierciedleniem dodatniego wpływu czynników makro (r/r) w efekcie wzrostu notowań ropy, gazu i kondensatu gazowego.

Wskaźniki finansowe

PKN ORLEN podaje też, że w pierwszych trzech miesiącach tego roku utrzymywał wskaźniki finansowe na bezpiecznym poziomie. Pomimo istotnego wzrostu zapotrzebowania na kapitał pracujący, wynikającego w dużej mierze ze wzrostu cen ropy i produktów ropopochodnych, Koncern odnotował na koniec kwartału wskaźnik długu netto do EBITDA na poziomie 0,73x, istotnie poniżej zakładanego w strategii maksymalnego poziomu 2,5x. Utrzymał też ratingi inwestycyjne na poziomie BBB- z perspektywą pozytywną, przyznany przez Agencję Fitch Ratings oraz Baa2 z perspektywą pozytywną, przyznany przez Agencję Moody’s. W marcu Zarząd PKN ORLEN zarekomendował wypłatę dywidendy za 2021 rok na poziomie 3,5 zł na akcję, zgodnie z założeniami przyjętej w 2020 roku strategii ORLEN2030. Decyzję o jej wypłacie podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Grupa ORLEN konsekwentnie buduje silny koncern multienergetyczny. W styczniu br. PKN ORLEN wybrał czterech partnerów do realizacji środków zaradczych, wynegocjowanych z Komisją Europejską w związku z procesem przejęcia Grupy LOTOS. Z kolei w marcu br. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pozytywnie rozpatrzył wniosek złożony przez PKN ORLEN o zgodę na przejęcie PGNiG. Połączenie tych trzech firm, które zostanie sfinalizowane w tym roku, istotnie wpłynie na wzrost bezpieczeństwa energetycznego Polski, a także całego regionu, w tym m.in. Litwy, Łotwy, Estonii oraz Czech i Słowacji. Powstanie zintegrowanego koncernu multienergetycznego pozwoli realizować kluczowe, wielkoskalowe inwestycje energetyczne. Będzie też szansą na znacznie szerszy dostęp do zielonej energii, co z kolei zwiększy niezależność energetyczną Polski – czytamy w komunikacie.

Dodajmy na koniec, że w pierwszym kwartale 2022 roku Grupa ORLEN przeznaczyła na inwestycje około 3 mld zł.

Możesz również lubić